Jdnolity tekst ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1149),

2) ustawą z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768),

3) ustawą z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662),

4) ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 26 maja 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego