Opublikowany jednolity tekst ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 i 1888),

2) ustawą z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

3) ustawą z 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222),

4) ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 277),

5) ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 14 maja 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.