Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przewiduje się wprowadzenie nowego rozdziału w dziale 852 „Pomoc społeczna”, o symbolu 85211 w zakresie świadczenia wychowawczego.

Projekt zakłada wprowadzenie do załącznika Nr 2 do rozporządzenia rozdział 85211 "Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci".

W rozdziale tym planuje się ujmowanie wydatków na świadczenie wychowawcze realizowane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Natomiast według uzasadnienia do projektu dodatek wychowawczy i koszty jego obsługi powinny być ujmowane w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”. Natomiast dodatek od zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi powinny być klasyfikowane w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, z mocą wsteczną od 17 lutego 2016 r.