Projekt dostosowuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do prawa wspólnotowego oraz precyzuje zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi.

W części dotyczącej dostosowania przepisów do prawa wspólnotowego, główne zmiany zakładają usunięcie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się przy stosowaniu niektórych przepisów, a także:


•w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
-wprowadzenie zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
-rozszerzenie zwolnienia dotyczącego odsetek i należności licencyjnych na podmioty z siedzibą w państwie EOG innym niż państwo Unii Europejskiej;
-likwidację ulgi dla producentów biokomponentów, w związku z decyzją Komisji Europejskiej, opublikowaną 15 października 2009 r.

•w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
-wprowadzenie zwolnienia dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną uczestniczącego w transakcji wymiany udziałów,
-zdefiniowanie pojęcia pracowniczego programu emerytalnego.

W części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi projektowana ustawa reguluje m.in. skutki wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek, zasady ustalania ich wartości początkowej oraz podatkowe skutki likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika. Proponowane zmiany utrzymują zasadę, że spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne nie są podatnikami podatku dochodowego, czyli zachowują zasadę braku podmiotowości tych spółek dla celów podatku dochodowego. Proponowane rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego zniesienia ulgi dla producentów biokomponentów, który wejdzie w życie 1 maja 2011 r.