Nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności przypadki wyłudzeń i unikania opodatkowania. Doprecyzowane zostały m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Wierzyciel nie może skorzystać z ulgi, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Według uchwalonej 9 kwietnia br. nowelizacji dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot.

Zobacz: Od lipca zaczną obowiązywać zmiany w ustawie o podatku VAT >>

Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na m.in. niektóre postaci złota, kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem), telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Mechanizm ten umożliwia przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. W ramach przyjętych poprawek Senatu pierwotny katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego VAT rozszerzony został na nieobrobione plastycznie półprodukty z metali nieżelaznych - aluminium, ołowiu i cynku.

Przyjęto też poprawkę zakładającą, że sprzedawca nie będzie obowiązany do rozliczenia podatku w transakcji obejmującej odwrotne obciążenie podatkiem VAT telefonów komórkowych i tabletów także w sytuacji, gdy nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy.

Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług.

W nowych przepisach podwyższono również wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE nowelizacja przewiduje też zwiększenie stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Zobacz też: Czy odwrócony VAT w elektronice na pewno ograniczy oszustwa? >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego