Wynikająca z ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1202), nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerza katalog zwolnień od podatku o nowe zwolnienie przedmiotowe.

Objęte nim będą umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od ustalenia których odstąpiono.

Przepisy prawa krajowego przewidują możliwość umorzenia należności i wierzytelności przypadających agencjom płatniczym albo odstąpienie od ustalenia tych należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności. Na mocy dotychczasowych przepisów ustawy zwolnione od podatku dochodowego odpowiednio od osób fizycznych i od osób prawnych są dopłaty bezpośrednie, kwoty otrzymane od agencji rządowych ze środków pochodzących z budżetu państwa, dotacje czy nieodpłatne świadczenia przekazane na cele związane z działalności rolniczą. Natomiast zgodnie z interpretacją organów podatkowych umorzone należności i wierzytelności oraz należności, od których ustalenia odstąpiono, pochodzące z budżetu Unii lub z budżetu krajowego, nie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wprowadzone przepisy będą podstawą do zastosowania takiego zwolnienia.