Ze względu na zakres wykonywanych zadań funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach, którzy realizują zadania o szczególnym znaczeniu nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla budżetu państwa powinni legitymować się nie tylko szczególnymi kwalifikacjami, ale także pożądanym stanem zdrowia oraz odpowiednimi cechami osobowymi. Weryfikacja funkcjonariuszy na wybrane stanowiska powinna być przemyślana i oparta na profesjonalnych rozwiązaniach.

W rozporządzeniu uregulowano trzy formy takiej weryfikacji funkcjonariuszy: badanie psychofizjologiczne, testy sprawności fizycznej oraz badanie psychologiczne. Na przedmiotowe badania i testy funkcjonariusze kierowani będą przez kierownika jednostki organizacyjnej, na wniosek kierownika komórki, w której pełnią służbę funkcjonariusze albo kierownika komórki właściwej w sprawach kadr jeżeli dotyczyć to będzie kierownika wyodrębnionej komórki.

Badanie psychofizjologiczne

Badanie psychofizjologiczne, polegające na rejestrowaniu specyficznych zmian reakcji fizjologicznych w trakcie zadawania pytań badanemu, może być przeprowadzone z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń, w tym także z wykorzystaniem poligrafu. Przeprowadzenie takich badań pomoże ustalić zdolność do służby odpowiednich funkcjonariuszy ponieważ dzięki nim można dotrzeć do sfery badanego obejmującej emocje funkcjonariusza, np. lęki, blokady psychiczne, czy źródła silnego stresu. W stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji, w części dotyczącej badania psychofizjologicznego z wykorzystaniem poligrafu, usunięty został zapis dotyczący 3-letniej praktyki w prowadzeniu badań

Testy sprawności fizycznej

W rozporządzeniu zawarto testy, za pomocą których określa się poziom ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy, mający istotny wpływ na realizację zadań na wybranych stanowiskach. Test ten służył będzie do oceny poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy, w oparciu o trzy podstawowe zdolności motoryczne - wytrzymałość, szybkość i siłę. Normy do oceny sprawności fizycznej zróżnicowane zostały ze względu na wiek i płeć. Rozporządzenie zmieniło dotychczasowy termin przeprowadzania testów z 1 kwietnia na 15 kwietnia, zarazem wydłużając do 15 czerwca czas ich przeprowadzania (było do 15 maja).

Badanie psychologiczne

Rozporządzenie reguluje również kwestie związane z badaniem psychologicznym, które przeprowadza się w zakresie niezbędnym do oceny sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej, funkcjonowania, w tym sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, w związku z wykonywaniem zadań związanych z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej, prowadzeniem czynności analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej oraz z obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. Osoba przeprowadzająca badanie, powinna posiadać, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie psychologa (wcześniej było co najmniej trzyletni).

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 805) weszło w życie 121 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów