Rozwiązania przewidziane w uchwalonej przez Sejm 10 września 2015 r. ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, dotyczą korekt przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania, które nastąpiły po dokonaniu czynności obligującej do wystawienia faktury pierwotnej lub innego dokumentu, z wyłączeniem przypadków, gdy korekta przychodu lub kosztu uzyskania przychodu spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Zobacz: Korekta kosztów i przychodów >>

Według nowych zasad rozliczanie faktury korygującej i innych dokumentów korygujących (korekta podstawy opodatkowania w PIT i CIT) będzie dokonywane w bieżącym okresie rozliczeniowym. Przepisy te są stosowane odpowiednio także do korekty odpisów amortyzacyjnych.

W związku z tym, że ustawa weszła w życie 1 stycznia 2016 r., przepisy o korektach obowiązują również z tym dniem. Jednocześnie przepis przejściowy ustawy rozszerza to rozwiązanie na zdarzenia, które zaistniały przed jej wejściem w życie. Dlatego nowe reguły korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów mają także zastosowanie do przypadków, które wystąpiły zarówno po 1 stycznia 2016 r., jak i – w skutek wprowadzenia przepisu przejściowego - przed tym dniem.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego