Uchwalona 29 listopada br. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmieniła zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

Zobacz: Ustawa o kwocie wolnej od podatku już opublikowana >>

Od 1 stycznia 2017 r., w rocznym rozliczeniu podatku, kwota zmniejszająca podatek, wyniesie

1) 1 188 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

3) 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Jednocześnie nowelizacja wprowadziła zasadę, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, do dochodów, które nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, stosuje się kwotę zmniejszającą podatek w kwocie 556 zł 02 gr, natomiast w przypadku dochodów, które przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, w ogóle nie stosuje się kwoty zmniejszającej podatek.

Powyższa zasada stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek na podatek znalazła swoje odpowiednie odzwierciedlenie w przepisach regulujących obowiązki płatnika. Z tego względu niezbędne stało się dokonanie zmiany we wzorach oświadczeń składanych przez podatników płatnikom w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dostosowującej do nowego brzmienia przepisów. Wzory formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 - stanowiące załączniki do projektu rozporządzenia – będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 roku.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 58) weszło w życie 12 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów