Nadano nowe brzmienie załącznikom określającym wzory informacji:

- o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK),

- o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U),

- o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenia na rzecz rezydenta usług (ORD-W1).

Dostosowano m. in. treść pouczenia zawartego we wzorze formularza ORD-U do zmiany w Ordynacji podatkowej znoszącej wymóg dołączania do korekty uzasadnienia przyczyn korekty. We wzorach informacji ORD-TK i ORD-W1 dokonano zmian dostosowawczych umożliwiających składającemu zaznaczenie celu złożenia informacji i wskazanie, że złożona informacja stanowi korektę, a we wszystkich trzech formularzach uwzględniono możliwość ich podpisywania przez pełnomocnika.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. poz. 2209) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł