Uwzględnienie w przepisach podatkowych zapisu windykacyjnego oraz uznanie numeru PESEL za właściwy do identyfikacji podatników będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności ani niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT wprowadziło konieczność opracowania nowego zgłoszenia oraz zeznania o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

Ministerstwo finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn oraz projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. W porównaniu do obowiązujących treści formularzy SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2 projekt nowych formularzy uwzględnia zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 458). Zmiany te polegają na uwzględnieniu w przepisach podatkowych odrębnej od zapisu zwykłego formy dysponowania własnością rzeczy lub praw majątkowych na wypadek śmierci, tj. zapisu windykacyjnego. Istotą zapisu windykacyjnego jest przejście własności przedmiotu zapisu na zapisobiercę już w chwili śmierci testatora, bez konieczności dodatkowych działań ze strony spadkobierców.

W projekcie rozporządzenia uwzględniono także zmiany wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) w efekcie, których identyfikatorem dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL.

Michał Malinowski