Konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wynika ze zmian dokonanych w przepisach ustawy o CIT ustawą z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej w zakresie m.in. tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Nowe przepisy zakładają możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Zobacz: Nowe zachęty podatkowe do prowadzenia działalności B+R >>

1 stycznia 2017 r. weszły także w życie niektóre przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzające obowiązek dołączania do zeznania podatkowego CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B formularza CIT-TP - sprawozdania z analizy ryzyka dotyczący cen transferowych oraz odpowiednich oświadczeń, który to formularz określony został odrębnym rozporządzeniem.

W związku z powyższym konieczne było opracowanie nowych wzorów formularza CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O i CIT-BR do rozliczenia podatku dochodowego za rok podatkowy powstały po 31 grudnia 2016 r.

Nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2017 r. Jednak złożenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania na formularzu dotychczasowym uznaje się za prawidłowe. Także podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2017 r. oraz zakończy się po 31 grudnia 2016 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, będą stosować wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

 

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1191) weszło w życie 23 czerwca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów