Rozporządzenie to wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne w wynikające ze związania Polski porozumieniem wykonawczym do umowy z amerykańskim rządem o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium RP dotyczącym zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych podpisanym w Warszawie 27 kwietnia 2015 r. Porozumienie to dla potwierdzenia zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu nabycia towarów i usług przeznaczonych do wyłącznego użytku sił zbrojnych USA lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej wprowadza świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, które musi zostać odpowiednio wypełnione przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i przez polskiego ministra obrony narodowej lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Nowe przepisy wprowadzają odpowiednie zmiany w rozporządzeniu ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych poprzez zmianę odesłań do właściwych przepisów lub ich uzupełnienie. Zawierają też regulację przejściową umożliwiającą do czasu wejścia w życie przepisów wprowadzających dla potrzeb podatku akcyzowego świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego do dostaw wyrobów  akcyzowych bezpośredni ze składów podatkowych zlokalizowanych na terytorium kraju zastosowanie przepisów dotychczasowych.

Rozporządzenie ministra finansów z 13 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 98) wejdzie w życie 21 lutego 2016 r.