Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2361) stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w dziale VIa ustawy o podatku akcyzowym, które dotyczą zasad prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji oraz sporządzania protokołów. Powyższe przepisy zostały dodane do ustawy na mocy ustawy nowelizującej z 24 lipca 2015 r. i weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

W celu uproszczenia dotychczasowych obowiązków ewidencyjnych i dokumentacyjnych zrezygnowano z szeregu dokumentacji, których obowiązek prowadzenia przewidują przepisy rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. W rozporządzeniu zrezygnowano z obowiązku sporządzania:

- raportów dziennych zawierających informacje o ilości i rodzaju wyprodukowanych i przekazanych do magazynu wyrobów tytoniowych,

- atestów dla wysyłanych wyrobów energetycznych objętych obowiązkiem znakowania i barwienia,

- dokumentów przewozu,

- dokumentów WzS i PzS,

- ksiąg kontroli obrotu alkoholem etylowym czystym i skażonym,

- ksiąg kontroli alkoholu etylowego powrotnego,

- ksiąg kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie,

- ksiąg rewizyjnych magazynu alkoholu etylowego,

- raportów dziennych zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy,

- ewidencji w zakresie legalizacyjnych znaków akcyzy.

Rozporządzenie określa także sposób prowadzenia ewidencji, ksiąg kontroli oraz dokumentacji, o których mowa w art. 138o ustawy akcyzowej. Dotychczas sposób prowadzenia tych dokumentacji określony był w kilku rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł