Rozwiązania przedstawione w projekcie, których większość miałaby zacząć obowiązywać już 30 czerwca 2015 r., przyczynią się do ułatwienia przedsiębiorcom wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi i zmniejszą koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności. Celem zmian jest również doprecyzowanie i udoskonalenie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe.

Do podstawowych zmian zaproponowanych w projekcie należą następujące regulacje:

1) zniesienie odrębnego druku informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym;

2) umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych oraz podmiotowi uruchamiającemu nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub wyroby gazowe oraz doprecyzowanie pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;

3) rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych przy obejmowaniu procedurą wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach;

4) doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. określenie katalogu przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy, odstąpienie od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego;

5) doprecyzowanie regulacji w zakresie opodatkowania strat olejów smarowych oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, poprzez ich objęcie definicją ubytków wyrobów akcyzowych;

6) zmiany przepisów w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, m.in. poprzez zmniejszenie minimalnych wysokości obrotu oraz wielkości powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego;

7) wydłużenie terminu do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy, do zwrotu niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy oraz wydłużenie okresu ważności znaków akcyzy w przypadku wprowadzenia nowego wzoru znaku akcyzy;

8) rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi;

9) odstąpienie od obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie jako warunku zwolnienia tych wyrobów od akcyzy;

10) zmiany uproszczeniowe w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych;

@page_break@

11) doprecyzowanie przepisów dotyczących dokonywania przeładunku olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany środka transportu, a przeładowywane oleje smarowe w całości są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w dokumencie handlowym;

12) zmiany uproszczeniowe w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych polegające na umożliwieniu zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia w każdym urzędzie celnym, w którym naczelnik urzędu będzie miał możliwość wiarygodnego potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe, którym było obciążone to zabezpieczenie, zostało zapłacone, wydłużeniu terminu i uelastycznieniu częstotliwości aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia ryczałtowego, umożliwieniu stosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego po upływie terminu do czasu rozstrzygnięcia przez naczelnika urzędu celnego wniosku o jego przedłużenie, nie dłużej jednak niż 90 dni po terminie, umożliwieniu rozszerzenia funkcjonalności Systemu EMCS w zakresie automatycznego elektronicznego obciążania zabezpieczenia akcyzowego złożonego przez podmioty, które potwierdzą odbiór wyrobów akcyzowych przemieszczonych do nich z zastosowaniem zawieszenia poboru akcyzy;

13) odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji;

14) zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli: umożliwienie wnoszenia zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej, wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego, wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie, odstąpienie od przeprowadzania urzędowego sprawdzenia po wznowieniu działalności, dodanie w ustawie o podatku akcyzowym nowego działu regulującego kwestie związane z ewidencjami i innymi dokumentacjami, określenie w ustawie jednej delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu podatkowego oraz miejsca, w którym są odbierane wyroby akcyzowe przez zarejestrowanego odbiorcę, wprowadzenie terminu na przystąpienie do inwentaryzacji;

15) wprowadzenie regulacji, które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w zakresie obrotu suszem tytoniowym, w szczególności wprowadzenie obowiązku rejestracji oraz obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego;

16) wprowadzenie możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy czynności prawne podlegające opodatkowaniu akcyzą są dokonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych;

17) wprowadzenie regulacji umożliwiającej korektę ilości wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu od akcyzy, określonej w umowie stanowiącej warunek ich zwolnienia od akcyzy, jeżeli sprzedaż tych wyrobów jest rozliczana okresowo, a umowa dotyczy również wyrobów gazowych niepodlegających zwolnieniu;

18) implementacja przepisów unijnych w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a w szczególności Majotty w zakresie regulacji dotyczących terytoriów poszczególnych państw członkowskich, które traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej dla potrzeb podatku akcyzowego.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego