Ordynacja podatkowa

W przepisie określającym zakres wyłączeń stosowania Ordynacji podatkowej wykreślono opłaty za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach. Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) nie zawiera już żadnej podstawy kształtowania cen usług. W związku z tym, bezprzedmiotowa stała się również regulacja dotycząca wpłaty do budżetu państwa kwoty nienależnej związanej ze stosowaniem przez przedsiębiorcę cen urzędowych lub marż handlowych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385), jak również kwoty dodatkowej w wysokości 150 proc. kwoty należnej w przypadku stwierdzenia przez organ kontroli skarbowej, że kwota nienależna nie została zwrócona kupującemu albo wpłacona do budżetu państwa. Tym samym przepis Ordynacji podatkowej wyłączający stosowanie tej ustawy do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach, należało uchylić.

PIT i CIT

Z negatywnego katalogu kosztów uzyskania przychodów wykreślono kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach, podlegają wpłaceniu do budżetu państwa. Zmiana jest konsekwencją odstąpienia od instytucji zwrotu kwot nienależnych, powstałych przez stosowanie cen urzędowych lub marż handlowych urzędowych z naruszeniem przepisów ustawy o cenach.

Ustawa o kontroli skarbowej

Uchylono regulację nakładającą na organy kontroli skarbowej obowiązek badania prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uchylenie związane jest z odstąpieniem od regulacji przewidzianych w art. 4 i 8 oraz w art. 13 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385).

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego