Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych i spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi podstawę do m.in. obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski, podatki, których dotyczy umowa obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku Andory - podatek z tytułu przeniesienia własności majątku, podatku od wzrostu wartości z tytułu przeniesienia własności majątku i istniejące podatki bezpośrednie.

Umowa przewiduje procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ strony proszonej o pomoc, na wniosek drugiej strony udziela informacji które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób.

Ponadto, umowa reguluje takie kwestie jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.