Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 54 ust. 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Potrzeba określenia ww. kwestii wynika ze specyfiki kontroli, a także potrzeby doprecyzowania warunków jej wykonywania. W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wydanego w oparciu o ustawę o Służbie Celnej, zmiany polegają na zastąpieniu zarówno w tytule rozporządzenia jak i w jego treści wyrazów „kontrola” wyrazami „kontrola celno-skarbowa”.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 1004) weszło w życie 24 maja 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów