Wypełnianie deklaracji podatkowych nie będzie czynnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg. Zakłada tak projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Nową definicję usługowego prowadzenia ksiąg zaproponował resort finansów w projekcie zmian ustawy o rachunkowości datowanym na 23 kwietnia. Z projektu wynika, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zarobkową działalnością usługową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, polegającą na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Regulacja ta definitywnie zakończy spór na temat granic między czynnościami zaliczanymi do doradztwa podatkowego a tymi, które stanowią usługowe prowadzenie ksiąg. Zgodnie z nowymi przepisami za te ostatnie uważane będzie przede wszystkim prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Czynnością tą będzie również okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ich wycena. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ma polegać ponadto na ustalaniu wyniku finansowego i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Do zakresu czynności stanowiących usługowego prowadzenia ksiąg zaliczane będzie również gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji.
Nowelizacja ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2008 r.