Pytanie

Obywatel Norwegii jest właścicielem nieruchomości położonej na terytorium Polski (zabudowania gospodarcze oraz mieszkanie). Wymienione nieruchomości chce wynająć spółce z o.o.

Czy przychody z najmu są opodatkowane w Polsce?

Czy mogą być opodatkowane w przypadku nierezydenta, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Obywatel Norwegii nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce.

Odpowiedź

Wynajem prywatnego majątku nie wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie opodatkowany na analogicznych zasadach jak polskiego rezydenta podatkowego.

W związku z czym możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych przychodów na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 3 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. (art. 3 ust. 2b pkt 4 u.p.d.o.f.).

A zatem dochody osiągane z najmu nieruchomości położonej w Polsce osiągane przez obywatela Norwegii, który jak rozumiem nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania są opodatkowane w Polsce. Zasadę tę stosuje się jednak zgodnie z art. 4a u.p.d.o.f. z uwzględnieniem umów w sprawie opodatkowania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Jak stanowi art. 6 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji podpisanej w Warszawie 9 września 2009 r. dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając w to dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim Umawiającym się Państwie może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Określenie "majątek nieruchomy" ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na którego terytorium dany majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przynależne do majątku nieruchomego (włączając w to żywy inwentarz oraz wyposażenie używane w gospodarstwach rolnych i leśnych), prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, prawo użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji, złoża mineralne, źródła i inne zasoby naturalne; statki morskie i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego.(art. 6 ust. 2).

Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu stosuje się do dochodu uzyskiwanego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innych form korzystania z majątku nieruchomego.

Postanowienia ustępów 1 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa. (art. 6 ust. 3 i 4)

W związku z powyższym dochód z nieruchomości położonej w Polsce uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Norwegii może być opodatkowany w Polsce. Ponieważ polskie prawo przewiduje opodatkowanie tego rodzaju dochodu, więc przyjęte w umowie postanowienie przesądza o tym, że podatnik w opisanej sytuacji będzie musiał opodatkować w Polsce uzyskiwane dochody.

A zatem wynajem prywatnego majątku nie wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie opodatkowany na analogicznych zasadach jak polskiego rezydenta podatkowego.

W związku z czym możliwe jest opodatkowanie uzyskiwanych przychodów na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak stanowi art. 2 ust. 1a osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie w stosunku do nierezydentów.

Możliwość opodatkowania przez nierezydenta w analogicznej jak Państwa sytuacji przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2014 r., IPPB1/415-1312/13-4/ES.

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł