Pytanie

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu finansowego na zakup sprzętu medycznego. Umowa leasingu została zawarta w czerwcu 2014 r., natomiast sprzęt został dostarczony w lipcu 2014 r. W lipcu sprzęt został przekazany do używania jako środek trwały o wartości 20.000 zł. Została zastosowana jednorazowa amortyzacja wartości sprzętu. W lipcu została zapłacona opłata wstępna oraz pierwsza rata leasingowa. Rata kapitałowa w wysokości 900 zł oraz opłata wstępna w wysokości 180 zł. Leasing finansowy zawarty na 24 miesiące. Raty leasingowe płatne co miesiąc do 12-tego dnia każdego miesiąca.
Czy wystąpi obowiązek korekty kosztów w związku z takim sposobem amortyzacji sprzętu?
Jeżeli odpis amortyzacyjny został zrobiony w 100 proc. w lipcu, to kiedy i w jakiej kwocie należy dokonać korekty kosztów?
Czy korekta kosztów powinna być zrobiona w 90-tym dniu od daty przyjęcia sprzętu do używania?
A może dokonując terminowo wpłat poszczególnych rat kapitałowych nie trzeba robić w ogóle korekty kosztów?

Odpowiedź

Nieuregulowanie w odpowiednim terminie spłaty wartości początkowej skutkuje wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego amortyzowanego przez korzystającego.

Uzasadnienie

W myśl art. 24d ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia środków trwałych (zdaniem organów podatkowych również w przypadku środków trwałych używanych na podstawie leasingu finansowego), do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.
Poszczególne płatności przekazywane w trakcie realizacji umowy leasingu, przez korzystającego finansującemu składają się z części odsetkowej oraz części kapitałowej z tytułu spłaty wartości początkowej środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu.

Stosownie do przepisów art. 24d ust. 1-5 u.p.d.o.f., nieuregulowanie w odpowiednim terminie spłaty wartości początkowej skutkuje wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego amortyzowanego przez korzystającego. Pod względem terminów płatności każda rata jest ustalana i rozliczana odrębnie.

W przypadku leasingu finansowego podatnik ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne środka trwałego, który został nabyty w drodze tego leasingu. Jeśli podatnik dokonuje jednorazowej amortyzacji, to automatycznie w kosztach uwzględniona zostaje cała wartość środka trwałego. Z drugiej strony – nie jest ona w całości opłacona, wydatek jest bowiem regulowany systematycznie przez okres trwania umowy leasingowej.

Co do zasady (również w analizowanym przypadku) termin płatności całej umowy leasingowej jest dłuższy niż 60 dni. W mojej ocenie oznacza to, że podatnik w momencie upłynięcia 90 dni od daty, w której zaliczył wartość zamortyzowanego jednorazowo środka trwałego do kosztów, jest zobowiązany do ich skorygowania, czyli pomniejszenia kosztów o niezapłaconą jeszcze część wartości środka trwałego. Następnie wraz z opłaceniem każdej kolejnej raty leasingowej, możliwe będzie ponowne zaksięgowanie jej w kosztach.

Odpowiedż pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego