Od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą.

Przewidziana w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość pomniejszenia dochodu do opodatkowania między innymi o darowizny, w tym także na cele charytatywne, nie dotyczy osób, które uzyskały dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Wynika to z brzmienia art. 26 ust. 1 tej ustawy, który w swojej treści zawiera wyłączenie art. 30b, tj. brak możliwości pomniejszenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów o wysokość dokonanej darowizny.

Zatem, skoro ww. ustawa nie przewiduje możliwości odliczania darowizn od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, to art. 40 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - będący przepisem szczególnym do ustawy o PIT - stanowiący o wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazywanych na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, nie ma w tym przypadku zastosowania.

Dlatego podatnik osiągający dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć od uzyskanego z tego tytułu dochodu darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą i tym samym pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2011 r., sygn. IPPB4/415-240/11-2/JS.