Czynności te można podzielić na trzy główne grupy: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, redagowanie i organizację wydarzeń. Kontakty obejmują nie tylko media (relacje z dziennikarzami, organizowanie konferencji prasowych itp.), ale całe szeroko rozumiane otoczenie firmy, którego opinia wpływa na wizerunek firmy. Ważnym zadaniem jest stały monitoring otoczenia i badania dla potrzeb PR. Redagowanie dotyczy nie tylko słowa pisanego (np. tworzenia i upowszechniania informacji w formie notatek prasowych czy wydawnictw firmowych), ale także obrazu (filmów, prezentacji itp.). Coraz większe znaczenie odgrywa aktywność w sieci, zwłaszcza w mediach społecznościowych (nie wspominając o bieżącym aktualizowaniu strony firmowej) i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Służby PR organizują wydarzenia promocyjne, przygotowują wszelkie materiały rozpowszechniane podczas szkoleń, dni otwartych drzwi, targów, uroczystości jubileuszowych. PR-owcy czuwają nad przestrzeganiem i konsekwentnym stosowaniem zasad identyfikacji wizualnej firm (jeśli jest taka potrzeba tworzą je lub zmieniają).

Inny podział zadań PR-owca to komunikacja zewnętrzna z otoczeniem firmy oraz – równie istotna - komunikacja wewnętrzna. Tzw. PR wewnętrzny to z jednej strony np. kształtowanie umiejętności medialnych reprezentantów organizacji, przygotowywanie wystąpień publicznych kierownictwa, a z drugiej doskonalenie komunikacji wewnątrz firmy czy kształtowanie świadomości wpływu personelu na wizerunek pracodawcy.

Wszystkie czynności z zakresu PR powinny być badane i w razie potrzeby weryfikowane tak, aby stale podwyższać ich skuteczność. PR-owiec musi zadbać również o właściwe gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z funkcjonowaniem firmy i realizowanymi przez nią działaniami promocyjnymi, sporządzać okresowe raporty, podsumowania i sprawozdania.

Ponieważ promocja firmy nie powinna ograniczać się wyłącznie do działań PR, konieczne jest także współdziałanie z agencjami reklamowymi i firmami marketingowymi.