Z najnowszej wersji projektu założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej wynika, że opłaty za wydanie interpretacji podatkowej wzrosną z 40 do 1000 złotych. Zmiany te mają objąć duże i średnie firmy. „Drastyczne podwyższenie opłaty za wydanie interpretacji podatkowej jest sprzeczne z celem uzasadniającym wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tej instytucji" - mówi Rafał Iniewski, Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

„Stabilne prawo podatkowe jest jednym z istotnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż umożliwia planowanie działań przedsiębiorcom i w znacznym stopniu determinuje podejmowane przez nich decyzje. Stabilność prawa podatkowego zapewnia nie tylko stanowienie jasnych i przejrzystych przepisów, ale też ich jednolite interpretowanie przez organy podatkowe. Ten cel miały realizować przepisy dotyczące „wiążących interpretacji prawa podatkowego". Wprowadzenie wysokiej opłaty za wydanie interpretacji w proponowanej obecnie wysokości spowoduje, że cel ten nie będzie realizowany.

Niezależnie zatem od sytuacji finansowej, czy wielkości podmiotu, nie ma usprawiedliwienia dla nakładania na podatników obowiązku ponoszenia wysokich opłat za wydanie interpretacji, bowiem interpretacja podatkowa została wprowadzona do polskiego systemu prawa jako instrument ograniczający ryzyko stosowania skomplikowanego, pośpiesznie stanowionego i wprowadzonego w ostatnim dopuszczalnym terminie prawa. Nie do zaakceptowania jest więc sytuacja, że państwo (ustawodawca) tworzy niejasne prawo, a następnie pobiera opłaty za jego interpretację, w takiej wysokości aby tworzyć sobie źródło dochodów budżetowych.

Dopóki w Polsce nie nastąpi gruntowna poprawa jakości stanowionego prawa podatkowego i sposobu działania administracji podatkowej, dopóty nie będzie usprawiedliwienia dla podnoszenia opłaty za wydanie interpretacji prawa podatkowego" - dodaje Rafał Iniewski.

Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

www.pkpplewiatan.pl