Opinia została przygotowana w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją wybranych przepisów kodeksu karnego skarbowy oraz ustawy Ordynacja podatkowa w sprawie K31/14.

Zobacz: TK ma zbadać przepisy dot. zawieszenia postępowania karnego skarbowego >>

Analizie poddana została praktyka stosowania przepisów art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej i art. 114a kks. Daje ona podstawy - czytamy w opinii – do twierdzenia o naruszeniu konstytucyjnych wzorców wskazanych przez Rzecznika we wniosku. Chodzi o kwestię gwarancji skorzystania z instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych, która jest odbierana podatnikowi, zaś organ podatkowy korzysta z dłuższego od ustawowego czasu na określanie i egzekwowanie należności publicznoprawnych.

Zachodzą przypadki, gdy przedawnienie zostaje zawieszone „pomimo tego, że podatnikowi nie udowodniono popełnienia czynu penalizowanego przez kodeks karny. Oznacza to, że skutki błędnej oceny prawno karnej organów zostają przerzucone na podatnika, który nie popełnił przestępstwa skarbowego i który w kontekście przedawnienia zobowiązania podatkowego jest traktowany tak samo jak podatnik, wobec którego zapadł prawomocny wyrok skazujący”.