Przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt ustawy zawiera uregulowania, które wprowadzają pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, niedysponujących odpowiednią zdolnością kredytową umożliwiającą zaciągnięcie kredytu na mieszkanie po - wygaszanym obecnie - programie „Rodzina na swoim”.

Projekt przewiduje wygaśnięcie ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

W przepisach przejściowych założono, że osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych będzie miała prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem o zwrot wydatków poniesionych w 2004 i 2005 r. będzie można wystąpić do końca 2014 r., za 2006 r. - do końca 2015 r. Ostatnie wnioski, które dotyczą tegorocznych wydatków będzie można składać do 31 grudnia 2018 r.