W interpelacji nr 32281 poseł Arkadiusz Litwiński zauważył, że pobieranie przez Skarb Państwa podatku od odszkodowania, które zostało wypłacone za wyrządzaną krzywdę przez jego organy wydaje się kłócić z poczuciem sprawiedliwości oraz stawia pod znakiem zapytania rekompensacyjny charakter państwa.

Jednak zdaniem resortu finansów, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT wartość odszkodowania otrzymanego przez spółkę zaliczana jest do przychodów. Ustawa nie wprowadza przy tym reguły, która tego rodzaju przychód wyłączałaby spod opodatkowania. Uznawanie odszkodowań za przychód dla celów podatkowych następuje w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą – osób fizycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (spółek) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Resort przypomniał, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 1998 r. kwota odszkodowania otrzymanego na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw zmniejszała wartość poniesionej straty, czyli strata w części pokrytej odszkodowaniem nie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów. Cała zaś wartość odszkodowania była wolna od podatku dochodowego. Natomiast w efekcie wprowadzenia obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zmian ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są rzeczywiste szkody w środkach trwałych i obrotowych, a ewentualne otrzymane odszkodowania są uznawana za przychody podatkowe. Zmiany te wskazują na intencję ustawodawcy w ustaleniu reguły opodatkowania.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego