W zawiadomieniu do CBA, złożonym 18.03.2013 r., prawnicy ZPP przeprowadzili szczegółową analizę prawną ustaw i rozporządzeń przygotowanych w resorcie finansów, które ich zdaniem umożliwiały dokonywanie wielkich przestępstw podatkowych na szkodę Skarbu Państwa. Znalazły się wśród nich między innymi:

- afera z opodatkowaniem niektórych towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy polegająca na stworzeniu osobom mającym miejsce zamieszkania za granicą możliwości sprowadzania do Polski bez opodatkowania wyrobów, które dziś określa się mianem akcyzowych, na skalę gospodarczą,
- afera ze zwolnieniem od podatku obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej polegająca na możliwości „przerzucania” działalności gospodarczej do nowo utworzonych firm, tylko w celach podatkowych,
- afera z opodatkowaniem Zakładów Pracy Chronionej polegająca na stworzeniu przywilejów dla podatników, którzy zatrudniali niepełnosprawnych nawet fikcyjnie,
- afera z trzydniowym vacatio legis w podatku obrotowym polegająca na tym, że przez trzy dni nie obowiązywały żadne stawki podatku obrotowego od importu towarów,
- afery z opodatkowaniem olejów służących jako paliwa silnikowe,
- afera złomowa umożliwiająca proceder wyłudzania podatku VAT,
- afera „stalowa”– w wyniku której chce się obecnie obciążyć wszystkich przedsiębiorców „solidarną odpowiedzialnością VAT”.

Zdaniem ZPP niemal od 20 lat w Ministerstwie Finansów przygotowywane są regulacje, o których po wejściu ich w życie wiedzą w zasadzie tylko grupy przestępcze, które na ich podstawie przez 2-3 lata dokonują oszustw, a opinia publiczna dowiaduje się o nich po ujawnieniu sprawy przez media

25 kwietnia 2013 roku Jarosław Szklarczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie - wobec przedawnienia karalności. Prokurator nie zakwestionował żadnego z zarzutów podniesionych przez ZPP. W uzasadnieniu do postanowienia stwierdził, że ewentualne niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, jakimi są urzędnicy Ministerstwa Finansów mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa opisanego w art. 231 par.1 k.k. zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3, jednak przedawnienie ostatniego z opisanych w zawiadomieniu czynów nastąpiło 30 maja 2010.

  Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce >>>

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozważa obecnie, czy odwoła się od tej decyzji.