Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13), w którym Trybunał zasygnalizował, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest luka. Brakuje zwolnienia z PIT odszkodowań przyznawanych pracownikom na podstawie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pracowniczych.

Zobacz: TK zauważył lukę w przepisie o zwolnieniu z PIT odszkodowań

Zgodnie z projektem zwalnia się z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów mających umocowanie ustawowe. Zaproponowana zmiana miałaby zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Dotychczas zwolnione z PIT były tylko te odszkodowania lub zadośćuczynienia, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Bez zmian pozostaną wyjątki określone w obecnie obowiązującej ustawie o PIT. Wynika z nich m.in., że z podatku nie są zwolnione np. odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Projekt wpłynął do Sejmu 28 kwietnia 2014 r., a 27 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Wnioskodawcę reprezentować będzie senator Stanisław Jurcewicz.

Zobacz: Senat za zwolnieniem z PIT niektórych odszkodowań >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego