Kolejna zmiana (jako konsekwencja wyżej wskazanej) zawarta będzie w Kodeksie karnym skarbowym Zgodnie z nowelizacją – od 2016 r. nie będzie podlegał karze ten, kto złoży korektę deklaracji podatkowej bez uzasadnienia. Aktualnie bowiem uzasadnianie przyczyny korekty deklaracji jest to jeden z warunków niezbędnych dla skorzystania z instytucji zaniechania ukarania sprawcy.

Oczywiście w razie wątpliwości co do zasadności korekty deklaracji – organ podatkowy będzie mógł wezwać do złożenia określonych wyjaśnień. Organy podatkowe pierwszej instancji, dokonują bowiemczynności sprawdzających, mających na celu (między innymi):

1) sprawdzenie terminowości:

a) składania deklaracji,

b) wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1;

3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Dodatkowo, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień (od 2016 r. - w przypadku kwoty powyżej 5000 zł) - zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Daje to np. prawo do wezwania o „korektę korekty" – to znaczy jeżeli druga wersja deklaracji byłaby nieprawidłowa, to organ ma uprawnienie do żądania kolejnej korekty. Nadto organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Należy mieć także na uwadze że - organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku, a w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

Pamiętajmy, że jeśli mowa o „deklaracji" (jej niezłożeniu itp.) – należy rozumieć przez to także korektę deklaracji (jest to także „deklaracja"), a także o tym, że organ z własnej inicjatywy może zażądać uzasadnienia dla złożonej korekty deklaracji podatkowej (jeśli będzie miał np. wątpliwości co do jej poprawności) – podstaw do tego można doszukiwać się w przepisach ogólnych.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł