Pracodawca, który nałoży na pracownika karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bhp, księguje ją jako pozostały przychód operacyjny.

Możliwość nałożenia kary pieniężnej przez pracownika wynika z art. 108 kodeksu pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych lub opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia, stawia się w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy. Pracodawca musi przeznaczyć karę pieniężną na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W księgach rachunkowych nałożoną karę należy ująć jako pozostałe przychody operacyjne. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem, pozostałe przychody operacyjne to przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną, m.in. z otrzymanymi odszkodowaniami, karami i grzywnami.

W związku z tym, obciążenie pracownika karą ujmuje się zapisem: strona Wn konta 234 – Inne rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Z kolei spłatę przez pracownika zobowiązania z tytułu kary można zaksięgować: wpłata do kasy: strona Wn konta 100 – Kasa, strona Ma konta 234 – Inne rozrachunki z pracownikami, potrącenie z wynagrodzenia: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, strona Ma konta 234 – Inne rozrachunki z pracownikami.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 1 czerwca 2011 r.