Pytanie

Starostwo Powiatowe ufundowało nagrodę w wysokości 1200 zł małoletniej uczennicy, za uratowanie życia tonącemu w jeziorze dziecku.
Czy należy wystawić informację PIT-8C na całą kwotę i przekazać małoletniej uczennicy, czy potrącić przy wypłacie zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 proc.?

Odpowiedź

Starostwo powinno w tej sytuacji wystawić małoletniej uczennicy informację PIT-8C na całą kwotę przekazywanego świadczenia.

Uzasadnienie

Nagroda za uratowanie życia dziecku tonącemu w jeziorze nie stanowi świadczenia, które mogłoby korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Nie jest to także przychód z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach lub przychód z nagród związanych ze sprzedażą premiową, który zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu wg stawki 10%. Jest to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.

Od tego rodzaju świadczenia świadczeniodawca nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek. Ma on jednak obowiązek jego udokumentowania informacją PIT-8C (art. 42 u.p.d.o.f.).
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., świadczenie to, jako otrzymany przez osobę małoletnią przychód z innych źródeł powinni wykazać do opodatkowania jej opiekunowie prawni. Osobą jednak otrzymującą świadczenie jest w tej sytuacji osoba małoletnia. Informacja PIT-8C zatem powinna być wystawiona na tę osobę.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego