Pytanie

Osoba fizyczna do 31 sierpnia 2015 r. prowadziła Niepubliczne Przedszkole. Od 1 września 2015 r. nastąpiła zmiana i jest organem prowadzącym Publiczne Przedszkole w ramach swojej działalności. Przedszkole ma 3 osobne konta bankowe: dotacyjne, wyżywieniowe i inne. Konto dotacyjne służy jedynie do pokrywania wydatków pokrywanych z dotacji gminy. Konto żywieniowe, to wydatki na wyżywienie przedszkolaków pokrywane tylko przez rodziców. konto inne, to wpływy od rodziców za pozostawienie dziecka ponad przysługujący limit czasowy (tzw. 1 zł/godz).
Czy kwoty, które pozostaną na koncie wyżywieniowym i innym są dochodem osoby fizycznej prowadzącej przedszkole publiczne?

Odpowiedź

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatnik nie ewidencjonuje dotacji otrzymanych z urzędu gminy po stronie przychodów, a wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych dotacji nie należy ujmować po stronie kosztów. Natomiast przychody uiszczane przez rodziców stanowią przychód z działalności gospodarczej, który pomniejszony o koszty jego uzyskania stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie

W myśl przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., powadzenie przedszkola należy uznać za działalność gospodarczą, ponieważ ma wszystkie znamiona zarobkowej działalności usługowej, jest prowadzona we władnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły.

Stosownie do art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f., dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że dotacja z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola będzie opodatkowana.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zatem otrzymane przez podatnik dotacje podmiotowe z jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na prowadzenie przedszkola (o ile kwoty nie zostały przeznaczone na zakup środków trwałych) są przychodem z działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego.

Ponieważ dotacje korzystają ze zwolnienia od opodatkowania, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f. podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów, które zostały bezpośrednio sfinansowane z tych dochodów.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatnik nie powinien ewidencjonować kwot dotacji otrzymanych z urzędu gminy po stronie przychodów, a wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych dotacji nie powinien ujmować po stronie kosztów.

Dla celów dowodowych, jak i dla uzyskania pełnego obrazu prowadzonej działalności gospodarczej, wskazane jest natomiast prowadzenie odrębnej (poza podatkową księgą przychodów i rozchodów) ewidencji otrzymanych dotacji oraz udokumentowanych wydatków, które zostały sfinansowane z tych dotacji.

Jak wynika z powyższego wpłaty dokonywane przez rodziców na wyżywienie i inne cele, w tym za pozostawienie dziecka w przedszkolu ponad przysługujący limit czasowy winny być wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Odpłatności te należy księgować w kolumnie 7 podatkowej księgi jako "wartość sprzedanych towarów i usług". Podstawą wpisu do księgi jest wystawiona przez podatnika faktura, rachunek lub dowód wpłaty.

Przychody uiszczane przez rodziców stanowią przychód z działalności gospodarczej, który pomniejszony o koszty jego uzyskania stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odpowiedź pochodzi z programu Vadmecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł