Zmianę obowiązujących przepisów polegającą na zastąpieniu wyrazów: „naczelnika urzędu celnego” wyrazami: „naczelnika urzędu skarbowego” wprowadzają następujące rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 lutego 2017 r.:

- zmieniające rozporządzenie ministra finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 299),

- zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 297),

- zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz. U. poz. 295),

- zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego (Dz. U. poz. 308)

W rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 13 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 289), poza zastąpieniem „naczelnika urzędu celnego” „naczelnikiem urzędu skarbowego”, zmianie ulega też załącznik do rozporządzenia - Wniosek o zwrot akcyzy.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 15.02.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej (Dz.U. poz. 310) zastępuje wyrazy "właściwej izby celnej" wyrazami "właściwego urzędu celnego" oraz nadaje nowe brzmienie przepisowi, mające na celu zastąpienie wyrazów " właściwego naczelnika urzędu celnego" i "urzędu celnego" odpowiednio wyrazami: "właściwego urzędu skarbowego" i "urzędu skarbowego".

Z kolei zmiana przewidziana w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 15 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 294) polega na zastąpieniu wyrazów „naczelnikowi urzędu celnego” wyrazami „naczelnikowi urzędu celno-skarbowego”.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów