Projekt zmian w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa uwzględnia powyższe zmiany, które wynikają z nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano w nim, że minister finansów ustanowi naczelnika urzędu skarbowego dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie dochodów części 77 budżetu pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy. Ponadto naczelnik urzędu oraz osoba kierująca komórką właściwą do spraw rachunkowości zostaną upoważnieni do występowania z zapotrzebowaniem na środki w celu realizacji zwrotów nadpłat dochodów.

Projekt przewiduje także zmiany w zakresie podpisu elektronicznego. Oprócz podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez NBP z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez NBP, w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych, dopuszczono także stosowanie certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez urzędy certyfikacyjne, dla których wydane zaświadczenia certyfikacyjne znajdują się w rejestrze prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez te urzędy.

Określono również zakres dokumentów, które w przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa mają być przekazywane w wersji papierowej.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego Administracja