Zmiana rozporządzenia związana jest z uchwaloną 15 stycznia br. nowelizacją ustawy o Służbie Celnej, która stwarza podstawy prawne dla wprowadzenia rozwiązania systemowego, zgodnie z którym do rozliczania należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej, wyznaczony będzie dyrektor tylko jednej izby celnej. W związku z powyższym wypłata kwot z tytułu zwrotu należności wynikających z ustawy o podatku akcyzowym będzie również realizowana przez dyrektora jednej, wskazanej izby celnej.

Rozporządzenie zmienia zatem przepisy, zgodnie z którymi zwrotu kwot zapłaconego podatku akcyzowego dokonuje właściwy naczelnik urzędu celnego, poprzez wprowadzenie regulacji przewidujących, że właściwy naczelnik będzie jedynie orzekać, w drodze decyzji, o kwocie zwrotu akcyzy, natomiast wypłaty tej kwoty dokona już, na wniosek tego organu podatkowego, dyrektor właściwej izby celnej.

Rozporządzenie ministra finansów z 4 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1285) wejdzie w życie 16 września 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł