Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1537) został dodany do art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa § 5, który daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, innego niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Wyznaczając organ do prowadzenia tego rejestru, Minister Rozwoju i Finansów musi mieć na względzie konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego rejestru oraz procesów wymiany informacji pomiędzy uprawnionymi podmiotami.

Minister wyznaczył do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, jako organ, który dysponuje przygotowaną do tego kadrą oraz infrastrukturą, w tym infrastrukturą teleinformatyczną do wykonywania tego zadania. Resort finansów wziął też pod uwagę fakt, że Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie prowadzi bliską współpracę z Zespołem Projektowym Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, który został upoważniony do formułowania szczegółowych zaleceń, co do sposobu zapewnienia merytorycznej poprawności dokonywanych wpisów oraz kompletności i jakości danych zawartych w prowadzonych rejestrach zastawów skarbowych.