W związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT instytucji odpowiedzialności solidarnej nabywcy niektórych towarów wrażliwych tj. towarów określonych w załączniku nr 13 ustawy o VAT, do Ordynacji podatkowej dodano art. 117b, który w gronie odpowiedzialnych osób trzecich ustanawia nabywców niektórych wyrobów wrażliwych. Jednak zgodnie z tą regulacją nabywca odpowiada wyłącznie za zaległość podatkową dostawcy. W zakres tej odpowiedzialności nie wchodzą bowiem odsetki za zwłokę od tych zaległości (naliczone w okresie przed wydaniem decyzji orzekającej odpowiedzialność) oraz koszty egzekucyjne związane z ich egzekwowaniem. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują o przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności procedury postępowania przy orzekaniu odpowiedzialności osób trzecich.

Jednocześnie zmodyfikowano art. 118 Ordynacji podatkowej skracając do 3 lat okres przedawnienia w przypadku odpowiedzialności podatkowej nabywcy niektórych wyrobów wrażliwych. Taka zmiana jest uzasadniona tym, że urzędy skarbowe praktycznie natychmiast identyfikują brak zapłaty podatku przez dostawcę towarów wrażliwych, a zatem wprowadzany instrument odpowiedzialności solidarnej nabywcy będzie mógł być szybko uruchamiany.

Wprowadzono też uprawnienie do dokonania zabezpieczenia na majątku nabywcy towarów określonych w załączniku nr 13 ustawy o VAT. w sytuacji, gdy wydana została decyzja wymiarowa na imię dostawcy. W przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona obawa, że dostawca towarów nie wykona swojego zobowiązania podatkowego, w szczególności w sytuacji, gdy nie płaci on podatków oraz utrudnia egzekucję, będzie istniała możliwość zabezpieczenia wykonania tego zobowiązania na majątku nabywcy, po doręczeniu mu decyzji orzekającej odpowiedzialność solidarną zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Jeśli egzekucja z majątku dostawcy okaże się w całości lub w części bezskuteczna, decyzja o zabezpieczeniu wygaśnie i zgodnie z art. 108 § 4 Ordynacji podatkowej zostanie wszczęta egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej nabywcy z jego majątku.

Ostatnia wprowadzona zmiana dotyczy art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej. Polega ona na rozszerzeniu katalogu podmiotów uznawanych za stronę w postępowaniu podatkowym o nabywcę towarów wrażliwych.