Pytanie

Spółka z o.o. wystawiła faktury dla kontrahenta z UE. W wystawionych fakturach jest błędny NIP sprzedawcy.

W jaki sposób należy skorygować dane sprzedawcy?

Odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Księgowego

Błędny NIP sprzedawcy powinien być skorygowany przez wystawcę faktur poprzez ich korekty. Korekty mogą być także dokonane przez nabywcę - aby ich dokonać nabywca powinien wystawić noty korygujące.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., w przypadku stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą. Jeżeli zatem pomyłkę polegającą na błędnym określeniu NIP stwierdził sprzedawca, błąd ten powinien zostać skorygowany przez tego sprzedawcę poprzez korekty faktur VAT.

Nieprawidłowość polegająca na błędnym określeniu NIP sprzedawcy, może być także skorygowana poprzez wystawienie noty korygującej. Tyle tylko, że not korygujących nie wystawiają podmioty, które wystawiły faktury, ale podmioty które ją otrzymały (nabywcy) (art. 106k ust. 1 u.p.t.u.). Jeżeli więc wskazany błąd zostanie stwierdzony przez nabywcę, korekta może być przez tego nabywcę dokonana notą korygującą.