Uchwalona przez Sejm 23 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy o VAT, która miałaby zacząć obowiązywać od 1 sierpnia, przewiduje zmianę zasad rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z Prawem energetycznym.

Zobacz: Sejm zaakceptował tzw. pakiet paliwowy >>

Zgodnie ze zmianami, podatnik dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku VAT oraz składania deklaracji za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli nabycie paliwa będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, obowiązek składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku będzie spoczywał na płatniku.

Deklaracja składająca się z formularza podstawowego (VAT-14) oraz z załącznika (VAT-14/A), który stanowi jej integralną część będzie składana do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.