Pytanie

Spółka zakupiła kupony podarunkowe dla pracowników z Funduszu Socjalnego. Otrzymała fakturę VAT za prowizję za kupony SODEXO.
Czy mamy prawo doliczyć VAT naliczony z takiej faktury?

Odpowiedź

Ponieważ przekazanie bonów podarunkowych pracownikom nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, nabywcy takich bonów nie przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego od prowizji należnej sprzedawcy bonów.

Uzasadnienie

W interpretacji indywidualnej z 24 września 2014 r., IPPP2/443-556/14-4/AO, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., nie definiują pojęcia bonu podarunkowego (karty podarunkowej, bonu towarowego), w związku z tym należy skorzystać z definicji słownikowej pojęcia "bon", zgodnie z którą jest to "dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług" (por. Internetowy Słownik języka polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN: http://sjp.pwn.pl/szukaj/bon). Organ podatkowy zauważył także, że bon podarunkowy nie zaspokaja żadnych potrzeb - nie stanowi więc autonomicznego świadczenia. Bony jako znaki legitymacyjne nie reprezentują uprawnienia do skonkretyzowanego świadczenia - posiadacz bonu może go zrealizować w określonym terminie przy zakupie dowolnych towarów lub usług, może również z tego uprawnienia w ogóle nie skorzystać (bony zazwyczaj mają określony termin ważności). Bon taki, w ocenie organu podatkowego, nie mieści się zatem w definicji towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.t.u., lecz jest jedynie substytutem pieniądza uprawniającym do zakupu towarów lub usług i zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się usługi lub towary. Zatem rozporządzenie takim bonem nie wypełnia znamion czynności opodatkowanej, jaką jest dostawa towarów.

Zobacz książkę "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Zdaniem organu podatkowego odpłatne przekazanie bonu podarunkowego nie może być również rozpatrywane w kategoriach świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 u.p.t.u., gdyż samo przekazanie bonu nie powoduje, że klient nabywa jakąkolwiek usługę. Bon podarunkowy jedynie upoważnia do nabycia w zamian za przypisane do niego środki punkty/środki pieniężne towarów lub usług. Bony podarunkowe same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb i nie stanowią autonomicznego świadczenia, a świadczenie takie jest elementem konstytutywnym usługi podlegającej opodatkowaniu VAT.
Ponieważ warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem VAT jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie:
- dana czynność ujęta została w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (przesłanka przedmiotowa) oraz
- czynność wykonana została przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT (przesłanka podmiotowa)

Zatem, skoro nie sposób uznać, iż sprzedaż kuponów podarunkowych stanowi dostawę towarów albo świadczenie usług, organ podatkowy uznał, że czynność taka nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2009 r., ILPP1/443-22/09-4/AI, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, że w przypadku gdy brak jest związku nabywanych usług z czynnościami opodatkowanymi, to poniesione wydatki - w postaci m.in. prowizji - jako związane z czynnością (przekazanie bonów), która nie stanowi ani dostawy towarów ani nie jest świadczeniem usług, nie rodzi prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej naliczoną prowizję, ponieważ nie jest spełniony podstawowy warunek zawarty w art. 86 ust. 1 u.p.t.u.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego