Odpowiedź:
Nie ma zamkniętej listy dokumentów, które mogą być podstawą do ustalenia wartości rynkowej przejmowanych aktywów i zobowiązań. Sposób wyceny aktywów netto, a więc także i dokumentacja, różni się od siebie w zależności od aktywów i zobowiązań będących przedmiotem wyceny. Najprostszą grupą aktywów do wyceny są aktywa, dla których istnieje aktywny rynek. Przykładem takich aktywów mogą być samochody. Wycenia się je w oparciu o ceny rynkowe podobnych samochodów. Podstawą takiej wyceny mogą być wydruki podobnych ofert. Po drugiej stronie skali trudności znajdują się aktywa, dla których nie istnieje aktywny rynek. W takich przypadkach do wyceny wykorzystuje się profesjonalnych rzeczoznawców. Dokumentacja przygotowana przez profesjonalnych rzeczoznawców stanowi podstawę wyceny. Zwykle na aktywa netto składają się należności i zobowiązania handlowe. Wierzytelności o terminie płatności nieprzekraczającym 12 miesięcy wycenia się w wartościach nominalnych. Jeżeli ich okres płatności jest dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas wycenia się uwzględniając utratę wartości pieniądza w czasie, stosując metodę dyskontowania. Wtedy podstawą do wyceny jest wydruk kalkulacji sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym.

Maciej Soprych, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 17.09.2015 r.