Prognozuje się, że w przyszłym roku relacja długu publicznego do PKB przekroczy drugi z ustawowych progów ostrożnościowych (55%). Zagrożone jest tym samym spełnienie przez Polskę kryterium fiskalnego z Maastricht, które warunkuje nasze członkostwo w strefie euro. Systematycznie rosną też koszty obsługi długu wobec całości wydatków budżetowych. Do sfinansowania deficytu w przyszłorocznym budżecie rząd będzie musiał pożyczyć ponad tysiąc złotych dla jednego obywatela.

Aby ograniczyć wydatki rząd przygotował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Do najważniejszych propozycji należą:

Brak podwyżek w budżetówce

- wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r. ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.;

- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r. nie będzie waloryzowana. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe będzie równa kwocie bazowej za 2008 r.;

- "zamrożone" zostają indywidualne wynagrodzenia m. in.: dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających przedsiębiorstw państwowych, spółek Skarbu Państwa, członków zarządów, członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa, czy też kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

- "zamrożone" na poziomie roku 2010 zostają wynagrodzenia w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych;

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi

- na Agencję Nieruchomości Rolnych nakłada się obowiązek dokonywania ratalnych wpłat do budżetu państwa z tytułu należności budżetu państwa;

- Agencja będzie przekazywała do budżetu państwa środki sukcesywnie, co kwartał; zaliczka za IV kwartał będzie wpłacana do 10 grudnia danego roku obrotowego, a ostateczne rozliczenie będzie następowało po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Po wprowadzeniu proponowanych zapisów przewiduje się zwiększenie wpływów do budżetu państwa w 2011 r. o 1 500 mln zł;

- likwiduje się nieodpłatne przekazywanie:

a) Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie lasów, a także gruntów nadających się do zalesienia, innych niż te, które znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu ich zadań własnych,

c) Polskiej Akademii Nauk, izbom rolniczym, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, publicznym szkołom wyższym lub instytutom badawczym nieruchomości na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych,

d) zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne.

Dotacja z budżetu dla PFRON

W 2011 roku PFRON otrzyma dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 68f ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotacja ta w 2011 roku miała być nie mniejsza niż 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

Zasiłek pogrzebowy

Zakłada się, że od marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy będzie obowiązywał w wysokości 4.000 zł. Obecnie zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota zasiłku pogrzebowego jest ustalana miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes ZUS w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Aktualnie wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 września do 30 listopada 2010 r. wynosi 6.395,70 zł i zmieni się od 1 grudnia 2010 r. na kolejny 3-miesięczny okres.

Proporcjonalnie, obniżony zostanie zasiłek pogrzebowego należny żołnierzom i funkcjonariuszom na podstawie ustaw dotyczących tych służb mundurowych proporcjonalnie jak został obniżony ww. zasiłek z FUS. Zgodnie z uzasadnieniem zmiany mają na celu dostosowanie wysokości zasiłku pogrzebowego, który jest świadczeniem jednorazowym, do średniej unijnej wysokości tego zasiłku. Szacuje się, że zmniejszenie zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w związku z planowanym obniżeniem wysokości tego zasiłku o 40%, zmniejszy wydatki na wypłaty zasiłków pogrzebowych w tych służbach w skali 10 miesięcy 2011 r., tj. od marca do grudnia, o kwotę ok. 1,7 mln zł, zaś zmniejszenie zasiłku pogrzebowego i kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Więziennej zmniejszy wydatki o kwotę ok. 1,4 mln zł. Z kolei zmniejszenie zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszy CBA, ABW, AW oraz żołnierzy MON zmniejszy łączne wydatki o ok. 743 tys. zł.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX