Odpowiedź:

W opisanej sytuacji udział pracowników w konferencji powinien w mojej ocenie być księgowany na koncie ujmującym koszty szkoleń, a nie na koncie pozostałych świadczeń na rzecz pracowników.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) – dalej u.o.r. – zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ustawa nie zawiera szczegółowych wytycznych odnośnie sposobu grupowania i ewidencji kosztów. Decyzja w tym zakresie należy do kierownika jednostki, który wybierając określone zasady powinien zapisać je w dokumentacji polityki rachunkowości, o której mowa w art. 10 u.o.r.

Pomimo, że udział w konferencji wiązał się z wymianą poglądów, to bliżej mu do kosztów szkoleń niż kosztów świadczeń na rzecz pracowników. Zauważmy, że wymiana poglądów również przyczynia się do zwiększenia wiedzy czy poszerzenia horyzontów osoby w niej uczestniczącej.

Udzielając odpowiedzi zakładam, że udział w konferencji danego pracownika był udziałem "służbowym". Gdyby konferencja nie była związana z pracą jaką wykonuje dany pracownik w jednostce tylko np. z jego osobistymi zainteresowaniami, w takim przypadku rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z kosztem świadczeń na rzecz pracowników.

Michał Topulniak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 16.12.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami