Odpowiedź:
Odsetki od obligacji stanowią „normalny” przychód z działalności gospodarczej spółki, który powstaje w dniu ich otrzymania.
Uzasadnienie:
Inaczej niż na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., gdzie odsetki od obligacji (jako odsetki od papierów wartościowych) opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym (zob. art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.), na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., odsetki od obligacji opodatkowane są na zasadach ogólnych. A zatem odsetki od obligacji stanowią „normalny” przychód z działalności gospodarczej spółki, który – ze względu na brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. – powstaje w dniu ich otrzymania (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. – ILPB3/423 –395/12-4/JG czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 listopada 2014 r. – IBPBI/1/423-27/14/JS).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 7 kwietnia 2015 r.