Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2010 r. miała obowiązywać inna zasada - zaliczkę za listopad należało zapłacić w pojedynczej wysokości, a zaliczkę za grudzień - do 20 stycznia, chyba że przed tą datą złoży się zeznanie roczne i rozliczy się z podatku, oznacza, że za listopad 2009 r. należało już stosować tę zasadę, czy dopiero za listopad 2010 r.?
Zaliczki za ostatni miesiąca i kwartał 2009 r. wpłacane są na "starych" zasadach. Podobnie będzie z ostatnimi zaliczkami za lata 2010 i 2011.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym do końca 2011 r., zaliczki miesięczne od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uiszcza się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne od tych dochodów za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Nowe brzmienie art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f. otrzyma dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r. (pierwotnie nowe brzmienie miało obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.). Od tego dnia stanowić będzie, że zaliczki miesięczne od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uiszcza się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

A zatem na dotychczasowych zasadach opłacone zostaną jeszcze zaliczki za grudzień 2009 r., grudzień 2010 r. oraz grudzień 2011 r. Należy bowiem zauważyć, że z przepisów wprowadzających omawianą zmianę (przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) nie wynika, aby nowe przepisy miały zastosowanie do ostatnich zaliczek za 2011 r. W konsekwencji, ostatnie zaliczki za 2011 r. opłacone będą musiały zostać jeszcze na dotychczasowych zasadach (czyli zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, trzeba będzie wpłacić do 20 grudnia 2011 r.; w tym samym terminie trzeba będzie zapłacić zaliczkę - w wysokości zaliczki za poprzedni kwartał - zaliczkę za ostatni kwartał 2011 r.). Pierwsze zaliczki na "nowych" zasadach zapłacone będą mogły być dopiero za grudzień i ostatni kwartał 2012 r., a więc w styczniu 2013 r.