Odpowiedź:
W przypadku opisanym w treści pytania rok podatkowy spółki trwa od 1 maja do 30 kwietnia ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Uzasadnienie:
Ze względu na to, że spółka była zarejestrowana przed 1 grudnia 2014 r. miał wobec niej zastosowanie przepis art. 19b ust. 1, 1a i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 z późn. zm.) w brzmieniu wówczas obowiązującym. Przepisy takie stanowiły m.in., że wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa do KRS:
1)    wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2)    zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
3)    zgłoszenie identyfikacyjne NIP.
Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:
1)    urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
2)    wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego
– wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.
Jednocześnie sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
Skoro tak, to stwierdzić należy, że chociaż podatnik nie złożył odrębnego zawiadomienia w trybie art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), to jednak organ uzyskał zawiadomienie. Stąd moim zdaniem należy przyjąć, że w przypadku opisanym w treści pytania rok podatkowy spółki trwa od 1 maja do 30 kwietnia ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Z ostrożności podatkowej warto skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem potwierdzenia, że jest tam taka informacja.
Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 3 marca 2015 r.