Mimo wejścia w życie kolejnego paktu deregulacyjnego, który wyeliminował kilkadziesiąt większych lub mniejszych barier dla przedsiębiorców, ich liczba zamiast maleć, stale wzrasta. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku było ich 386, z czego 28 stanowiły bariery podatkowe. Liczba 69 barier związanych z podatkami, jaka znalazła się na tegorocznej jubileuszowej liście, świadczy jednak o tym, że wypełnianie obowiązków podatkowych nadal jest związane z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi.

Zbyt wysokie, zdaniem Lewiatana, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, a do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzą do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi. Wysokie podatki ograniczają możliwości oszczędzania i inwestowania oraz skłaniają do działania w szarej strefie, co zakłóca uczciwą konkurencję i utrudnia efektywną alokację kapitału. W Polsce podatki są na poziomie zbliżonym do średniej europejskiej, a powinny być wyraźnie niższe biorąc pod uwagę większe potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw. Do tego koszty obsługi obowiązków podatkowych należą w Polsce do najwyższych.

Eksperci Lewiatana podkreślili, że doceniają wysiłki Ministerstwa Gospodarki mające na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i uchwalenie tzw. III ustawy deregulacyjnej, która zniosła ograniczenia w stosowaniu metody kasowej dla małych podatników, skróciła czas, po upływie którego można skorzystać z „ulgi za złe długi" i zniosła wymóg powiadomienia dłużnika o skorzystaniu z niej, skróciła minimalny czas trwania leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat, umożliwiła objęcie leasingiem użytkowania wieczystego gruntu, umożliwiła sukcesję podatkową przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Z uznaniem odnieśli się także do działań Ministerstwa Finansów mających na celu upowszechnienie elektronicznego fakturowania, w tym liberalizacji wymogu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności faktury.

Niestety, mimo podjęcia tych działań, trudno jest mówić o przełomie w walce ze złymi przepisami, bo barier przybyło. Samych związanych z podatkiem od towarów i usług na liście znalazło się aż 23. Ponadto eksperci wskazali na 13 utrudnień dla przedsiębiorców dotyczących przepisów o podatkach dochodowych, 22 dotyczące stosowania regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej, 5 barier związanych z podatkami i opłatami lokalnymi i 6 dotyczących podatku akcyzowego.