Uchwałą z 1 kwietnia br. przyjęła procedurę wyłaniania członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych delegowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Warunkami, jakie musi spełniać doradca podatkowy ubiegający się o członkostwo z Komisji są:

- wpis na listę doradców podatkowych (z wyłączeniem wpisu warunkowego),

- wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim (równorzędnym),

- rozległa wiedza z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych,

- doświadczenie w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego lub wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (minimum 5-letnie).

Doradca podatkowy delegowany do Komisji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych nie może być członkiem Komisji więcej niż dwie następujące po sobie kadencje i nie może łączyć uczestnictwa w niej z pełnieniem funkcji członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Spełnienie tych warunków oceniane jest na podstawie informacji ujawnionych w ankiecie oraz dołączonych do niej dokumentów.

Delegowanie doradców podatkowych do Komisji następuje w drodze uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych podejmowanej na wniosek Zespołu do spraw opracowania procedur wyłaniania kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Uchwała oraz załączniki (dokumenty, które należy złożyć) są dostępne w serwisie internetowym KIDP.