Zgodnie z nowelizacją, podatnicy, uzyskujący dochody od wskazanych w ustawie płatników, będą mogli złożyć urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wskazując adres poczty elektronicznej, na który będzie miała być wysłana informacja o sporządzeniu tego zeznania.

Wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ

Wniosek o sporządzenie zeznania PIT-WZ będzie można złożyć w terminie do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego albo za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ponadto podatnicy będą mieli możliwość złożenia wniosku nieodpłatnie, za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Urząd wyśle informację o udostępnieniu zeznania

Podatnicy pozostający w związku małżeńskim będą mogli złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem, bądź odrębnie. Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jednak nie wcześniej niż od 15 marca roku następującego po roku podatkowym, będzie informował podatnika o udostępnieniu w systemie teleinformatycznym zeznania na rok podatkowy. Informacja ta będzie przesyłania drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Po uzyskaniu informacji o udostępnieniu zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym podatnik będzie mógł je w całości zaakceptować albo odrzucić.

Emeryci przekażą 1 proc. podatku wybranej OPP

Nowelizacja umożliwia także podatnikom uzyskującym dochody wyłącznie od organów rentowych przekazanie 1 proc. podatku wybranej OPP. Za wniosek o przekazanie 1 proc. podatku będzie uważane wskazanie przez nich jednej organizacji w oświadczeniu składanym według ustalonego wzoru.  Do tej pory musieli składać zeznanie podatkowe, teraz – jeśli złożą PIT-OP – to urząd przekaże wybranej organizacji 1 proc. podatku.

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Zmiany w przepisach Kodeksu karnego skarbowego wiążą się z wprowadzeniem możliwości dokonywania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez urząd skarbowy a ich istotą jest wyłączenie odpowiedzialności karnej za złożenie zeznania zawierającego błędy lub omyłki powstałe z winy organu podatkowego.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. poz. 528) weszła w życie 15 marca 2017 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących oświadczeń o przekazaniu 1 proc. podatku należnego składanych przez podatników rozliczanych przez organy rentowe oraz regulacji normujących zasady sporządzania rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów